Kennisclub CIGRE zet luiken open voor sector-integratie

Kennisdeling. Als het doel van de mondiale expert-organisatie voor elektriciteitsnetten CIGRE in één woord omschreven moet worden, dan is dat het. Waar het de organisatie aan ontbreekt, is bekendheid buiten het eigen aandachtsgebied. Daar wil kersvers voorzitter van CIGRE Nederland Diana van den Heuvel graag verandering in brengen. Dat is ook nodig om de strategie van systeemintegratie na te streven.

Van den Heuvel is sinds maart dit jaar voorzitter van het nationale comité van de organisatie, na vier jaar vice-voorzitter te zijn geweest (zie kader). Het is een onbezoldigde functie, in het dagelijks leven is Van den Heuvel werkzaam bij Siemens Energy.

CIGRE is ongetwijfeld goed bekend bij de technici die dagelijks werken aan het elektriciteitssysteem, maar daarbuiten is het een onbekende club – ook voor mij als ik eerlijk ben. Wat is het voor organisatie?

“Fijn dat we dit gesprek nu hebben, want ik vind het niet goed als ik jou hoor zeggen dat je CIGRE niet kent. Dat is helemaal niet goed. CIGRE is een internationaal kennisnetwerk van experts wereldwijd. We delen kennis met elkaar over het power system. Hoogspanning en distributie, laagspanning minder. Het is een netwerkorganisatie die al meer dan honderd jaar bestaat, het is opgericht in 1921. Het is wereldwijd actief in meer dan zestig landen.”

“Internationaal bestaan er circa 250 werkgroepen in 61 nationale comités die zich allemaal buigen over dezelfde zestien thema’s.” Die zestien thema’s zijn weer verdeeld over vier groepen: apparaten, technologieën, systemen, en als laatste materialen en IT (die samen één groep vormen). “CIGRE is – en dat vind ik heel belangrijk om te zeggen – vooral unbiased.” Waar Van den Heuvel op doelt is dat bedrijven de organisatie niet gebruiken om hun eigen producten te promoten.

De deelnemers aan CIGRE zijn professionals uit bedrijven en wetenschappelijke instituten. CIGRE is geen wetenschappelijke organisatie, stelt Van den Heuvel, “maar juist een samenspel tussen praktijk en wetenschap”. De leden zijn afkomstig uit zogenoemde OEM’s, wat staat voor original equipment manufacturers: bedrijven zoals Siemens Energy waar Van den Heuvel zelf werkzaam is. “Maar ook consultancybedrijven, ingenieursbureaus, hogescholen en universiteiten doen mee, naast natuurlijk de netbeheerders. En ook grote industriële afnemers van elektriciteit.”

Kennisdeling wordt bijvoorbeeld verzorgd door het schrijven en delen van papers. CIGRE heeft een databank met twaalfduizend papers die wereldwijd toegankelijk zijn, vertelt Van den Heuvel. Relevante papers over actuele thema’s waar praktijk en wetenschap elkaar versterken. “Het zijn juist de actuele uitdagingen waarvoor in een paper een oplossing beschreven wordt.”

Kennisdeling is het middel van CIGRE, het grote doel is – in de woorden van de voorzitter van het Nederlandse comité – “vooruitgang en verbetering van het elektriciteitssysteem”. Om op die manier de maatschappij te verbeteren, “want een wereld zonder elektriciteit, je kunt je al bijna niet meer voorstellen hoe dat zou zijn”. Van den Heuvel: “Die kennisdeling helpt andere landen die minder toegang hebben tot elektriciteit, of zelfs helemaal geen toegang hebben tot elektriciteit, om die kennis daar ook te verspreiden.”

Maar westerse landen – ondanks dat de netten daar meestal beter op orde zijn dan in delen van Afrika of Azië – hebben weer hun eigen specifieke problemen en daarmee evengoed baat bij de kennisdeling die CIGRE nastreeft. Bijvoorbeeld als gevolg van de energietransitie, stipt Van den Heuvel aan. “Want die transitie gaat het elektriciteitssysteem, zoals wij dat sinds Edison kennen, drastisch veranderen. In plaats van dat wij de energie altijd van een centrale geleverd krijgen, en altijd in één richting: naar de afnemer toe, is het nu gewoon een samenspel van duurzame energiebronnen. En de zon die is er wel of die is er niet, maar ondertussen heeft de afnemer wel energie nodig.”

Dat nieuwe systeem vraagt dus om energieopslag, en om meer digitalisering om demand response mogelijk te maken. Dat nieuwe systeem vraagt ook om een andere benadering binnen CIGRE, of liever: om een ander netwerk. Producenten van zonne-energie en windenergie moeten ook een plek krijgen binnen de organisatie, net als batterij-exploitanten en ontwikkelaars van vraagsturingssystemen. “Daar staan wij heel erg open voor binnen CIGRE”, nodigt Van den Heuvel uit.

Een van de groeipijnen die het elektriciteitssysteem in die transitie ondervindt, is netcongestie. Hoe wordt hiermee omgegaan binnen CIGRE?

Voordat ze met een concreet antwoord komt, waarschuwt Van den Heuvel bij voorbaat voor het technische gehalte ervan. CIGRE denkt bij technische vraagstukken immers in technische oplossingen. “Denk bijvoorbeeld aan Flexible AC Transmission Systems, afgekort als FACTS. Dat zijn producten die de capaciteit van een transmissielijn kunnen vergroten, maar ook kunnen afknijpen. Zo kan een lijn in samenspel werken met de invoeding van duurzame energie, op het moment dat die duurzame energie er is. Dat samenspel helpt dus de congestie te verminderen. Het is dan interessant om te zien dat in de CIGRE-database 144 publicaties over de FACTS-technologie zijn te vinden, met allerlei verschillende perspectieven.”

Een ander voorbeeld dat Van den Heuvel noemt is dynamic line rating, wat inhoudt dat de transportcapaciteit van een hoogspanningslijn van moment tot moment wordt bepaald op basis van metingen. De maximale transportcapaciteit van een elektriciteitsdraad is namelijk niet onder alle omstandigheden hetzelfde. Met name het weer is van grote invloed: door het transport van elektriciteit warmt koper op en zetten hoogspanningslijnen uit. Bij warm en windstil weer gebeurt dit sneller en is dus eerder de grens bereikt tot waar het uitzetten nog veilig is. Op warme dagen kan er daardoor minder elektriciteit getransporteerd worden dan op koude, winderige dagen.

“En wat ook een heel belangrijk onderwerp is, is HVDC-technologie. HVDC, dat is High Voltage Direct Current technologie.” Gelijkstroomnetwerken dus. “Als je DC-netwerken aanlegt en je gaat daarmee de elektriciteit transporteren, dan ontlast je het AC-netwerk. Want het gaat door een extra netwerk, een DC-netwerk.”

“Die oplossingen zijn er niet van vandaag op morgen, maar het zijn wel de technische richtingen die we nodig hebben voor de toekomst.  Je ziet dus dat oplossingen voor netcongestie op het bestaande netwerk worden toegepast, maar de grote en structurele oplossing is natuurlijk het bouwen van netten. Het International Energy Agency zegt dat we de komende vijftien jaar 80 miljoen kilometer aan hoogspanningsnet moeten bijbouwen. Dat is het hele hoogspanningsnet dat er nu al is. Dus wat we sinds Edison eind negentiende eeuw gebouwd hebben, dat moeten we nu de komende vijftien jaar nog eens een keer gaan bouwen. Dat zet dingen wel in perspectief.”

Hoe uniek is de congestieproblematiek zoals we die nu in Nederland zien? Komt dat ergens anders in die 61 landen die lid zijn van CIGRE ook op deze manier voor?

“Het is niet alleen een uitdaging voor Nederland, want wereldwijd ligt er een gigantisch aantal aansluitverzoeken, verzoeken die op dit moment niet gehonoreerd kunnen worden. Dus Nederland is daar niet uniek in. Omdat de congestieproblematiek samenhangt met de invoeding van duurzame elektriciteit en de impact op het bestaande netwerk, kunnen we leren van landen die al veel meer gewend zijn om met duurzame energiebronnen te werken. Bijvoorbeeld Noorwegen, dat ervaring heeft opgedaan met waterkracht.”

“Water kan je opslaan in een bassin, dan heb je eigenlijk een opslagreservoir. Opslag is waar het in Nederland ook naartoe moet, en dan ligt waterkracht wat minder voor de hand. Maar de duurzame invoeding is een feit en dat betekent dat voor de leveringszekerheid samenwerking met opslag nodig is. Dat is nieuw voor ons. Dan kunnen we bijvoorbeeld van de Noren leren hoe dit samenspel met het huidige elektriciteitsnetwerk verloopt en welke technologie hierbij ondersteunt.”

Wat zijn voor u, als nieuwe voorzitter van CIGRE Nederland, de belangrijkste aandachtspunten de komende tijd?

“Waar wij ons binnen CIGRE op zullen gaan richten heeft vooral te maken met het integreren van duurzame energie in het elektriciteitssysteem en de volatiliteit hiervan. Energieopslagsystemen worden een groot aandachtspunt. Niet alleen batterijen, maar ook het hele samenspel met waterstof. Om de betrouwbaarheid van het hele systeem te vergroten, is flexibiliteit nodig, is sector-integratie nodig.  Daarom is de samenwerking vanuit CIGRE met zonne-energieproductie, windproductie, waterstof, opslag en digitalisering zo hard nodig. We kunnen alleen een geïntegreerd elektriciteitssysteem realiseren als we sectorbreed samenwerken.”

No transition without transmission.

Het mes snijdt overigens aan twee kanten, blijkt uit het volgende speerpunt van Van den Heuvel als voorzitter van CIGRE Nederland: diversiteit. “Het is heel belangrijk dat wij ook meer diversiteit gaan uitstralen in onze bestuursorganen. In de vorm van vrouwen en in de vorm van young professionals. In ons eigen Nationaal Comité ben ik natuurlijk al vier jaar aanwezig. En we zijn trots dat we ook het Next Generation Network in ons Comité hebben. Maar in de studiecomités zijn er nog stappen te zetten. Dat is best een uitdaging, want als je het alleen tot het elektriciteitssysteem beperkt, ja, dan hebben we in Nederland niet zoveel technische vrouwen. Maar hier zie ik wel veel meer potentie in de samenwerking met de andere sectoren. Bijvoorbeeld in de waterstofsector, daar werken heel veel vrouwen. Dus ik zie nu echt een veel groter potentieel om deze vrouwen bij CIGRE te gaan betrekken.”

“Samenvattend heb ik eigenlijk twee slogans waarmee je de nieuwe richting van CIGRE kan beschrijven. De eerste gaat over samenwerking: if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. En daar geloof ik heilig in. Voor mij is samenwerking het belangrijkste keyword. De andere slogan waar ik ook erg in geloof: no transition without transmission. Daaronder valt voor mij de grote opgave waar we wereldwijd voor staan, bouwen, bouwen, en nog eens bouwen.”

Diana van den Heuvel

“Mijn achtergrond is elektrotechnisch. Ik ben aan de TU Delft afgestudeerd in sterkstroom. Daarnaast heb ik ook een alfa-achtergrond, afgestudeerd in Franse taal- en letterkunde. Na mijn afstuderen ben ik begonnen bij het bedrijf wat nu de Prysmian Group heet als productontwikkelaar van de 50 kV click fit mof. Daarna als sales engineer bij Siemens Nederland gewerkt aan het energiesysteem vanuit de secondaire technologie.”

“Met de start van de energie-liberalisering, ben ik door Eneco gevraagd om mijn ervaring in te brengen in de transformatie van een monopolistisch energiebedrijf naar een commercieel bedrijf. Na twintig jaar leiding te hebben gegeven aan deze transformatie vanuit sales, accountmanagement, marketing, product development, programma management, trading en operations, in de sectoren gas, elektriciteit, warmte en koude, ben ik bij Siemens Energy volop actief in de energietransitie.”

“Hier ben ik verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van key-accounts vanuit een technische perspectief. Siemens Energy is een internationaal bedrijf met een complete portfolio aan hoogspanningsproducten en energieoplossingen, van opwekking tot en met maintenance. Het is heel belangrijk – met de klimaatdoelstelling die we willen bereiken – dat je als bedrijf op het juiste moment de goede producten en oplossingen ontwikkelt die bijdragen aan een betaalbare, duurzame en betrouwbare energie transitie. Ook hier komt samenwerking weer terug als belangrijkste onderdeel om behoeften goed op elkaar af te stemmen.”

“Naast mijn rol binnen Siemens Energy vind ik het heel belangrijk om verder bij te kunnen dragen aan de grote maatschappelijke thema’s. Dat doe ik eigenlijk via drie additionele rollen. Als voorzitter van het vrouwennetwerk van KIVI. Daarmee kan ik de zichtbaarheid en samenwerking van technische vrouwen in Nederland vergroten. Diversiteit is namelijk een cruciaal antwoord op het schreeuwend tekort aan technisch personeel, aan arbeidskrachten.”

“Een andere rol heb ik bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Als lid van de beoordelingscommissie kan ik met mijn kennis bijdragen aan verspreiding van relevante maatschappelijke innovaties, met name binnen het MKB. Die zijn overigens niet beperkt tot alleen techniek. En mijn derde rol is de rol die aanleiding is voor dit interview: de voorzittersrol binnen CIGRE Nederland, waar ik bij kan dragen aan kennis verspreiding voor de technische uitdagingen van de energie transitie. Dit doe ik overigens niet alleen. Veel dank gaat uit naar de vele professionele schouders waarop CIGRE steunt en naar de goede samenwerking met onze sponsoren, onze leden, ons bestuur, ons next generation netwerk, onze studie comités en onze klankbordgroep.”

Stefan Evers, nieuwe vicevoorzitter van CIGRE Nederland

Stefan Evers treedt met veel plezier toe tot het bestuur van CIGRE Nederland. Zijn drive is de Nederlandse maatschappij en in het grotere kader de wereld, verder vooruitbrengen in een tijd waarin de energie transitie volop gaande en noodzakelijk is.

Wat ik kom brengen
“Bij DNV ben ik actief in een senior managementpositie. In het bestuur denk ik dan ook goed bij te kunnen dragen aan de structuur, managementaspecten en governance vraagstukken. Verder zie ik een deel van mijn rol liggen in het vergroten van de samenwerking met buurlanden. Ik ben in mijn werk verantwoordelijk voor meerdere landen en daarmee dus ook dagelijks betrokken bij internationale projecten. Vanuit mijn functie en mijn netwerk kan ik aan de samenwerking met buurlanden een belangrijke bijdrage leveren. Omdat DNV veel contact met nieuwe toetreders heeft, denk ik ook te kunnen helpen om deze partijen aan CIGRE te binden waardoor we verder kunnen groeien.”

Diversiteit
“Diversiteit staat bij mij hoog op de lijst. In mijn werk ben ik verantwoordelijk voor ruim 200 mensen van bijna 40 verschillende nationaliteiten. Een deel daarvan werkt in het buitenland, maar het overgrote deel werkt in Nederland. Het is belangrijk dat wij de diversiteit in nationaliteiten ook in CIGRE Nederland belichten. De man-vrouw verdeling is in onze sector scheef. Gelukkig zien we een verandering ontstaan, maar het belang van het Women in Energy netwerk blijft groot. Ook diversiteit qua leeftijd is een aandachtsgebied. Het Next Generation Network is belangrijk om jonge techneuten laagdrempelig te betrekken in de enorme kenniswereld die CIGRE hen biedt. Door hun licht op te steken en contacten te leggen met mensen die werkzaam zijn in verschillende onderwerpen en/of bij verschillende bedrijven in de sector, krijgen ze een beeld van waar hun toekomst kan liggen. Uiteindelijk gaat het erom dat wij zoveel mogelijk gebruikmaken van de diversiteit waar wij over kunnen beschikken. Dit om gezamenlijk tot de beste oplossingen te komen welke de sector blijven versterken.”

1 + 1 = 3
“De vorige voorzitter, Wessel Bakker, zijn we veel dank verschuldigd. Hij is tien jaar voorzitter geweest en heeft CIGRE Nederland naar the next level gebracht met een professionaliserings- en een uitbreidingsslag. Wessel en ik werken alle twee bij DNV en hij heeft mij voorgedragen. Door in het bestuur plaats te nemen, wil ik ervoor zorgdragen dat DNV een vaste trouwe partner blijft in het geheel. CIGRE brengt partijen samen om in gezamenlijkheid verder te komen. De connecties binnen CIGRE in Nederland en in het buitenland zijn belangrijk. Want één plus één is in deze echt drie.”

Verdere stappen
“Het hartelijke onthaal van de andere bestuursleden maakt dat ik ernaar uitkijk om samen met het bestuur verdere stappen te zetten om CIGRE Nederland zowel nationaal als internationaal verder te brengen. Nu onder voorzitterschap van Diana van den Heuvel.”

Diana van den Heuvel, nieuwe voorzitter van CIGRE Nederland

You have to go together
“CIGRE staat voor mij voor samenwerking en het transparant en unbiased delen van kennis over power systems, met als uiteindelijke doel maatschappelijke vooruitgang en verbetering. Daarom is CIGRE belangrijk voor mij en wil ik eraan bijdragen.” Aan het woord is Diana van den Heuvel, de nieuwe voorzitter van CIGRE Nederland. We praten met haar over het doel van CIGRE, de nieuwe strategie, Women in Energy en het Next Generation Network.

Het doel
“Het power system is dé sleutel tot vooruitgang. In ons deel van de wereld zijn we verwend, we weten niet meer hoe het is om zonder elektriciteit te leven. Als het beste wereldwijde kennisnetwerk van experts in power systems heeft CIGRE meer dan 900 technische brochures en 12.000 papers toegankelijk gemaakt. Het is unbiased kennis, een resultaat van de samenwerking tussen zowel profit- als non-profitorganisaties. Op deze manier vergroten we de kennis over power systems, verbeteren we het power system en verspreiden we de kennis naar andere delen van de wereld. Zo creëren we een betere wereld en dat is het uiteindelijke doel.”

Samenwerken
“Mijn slogan is: if you want to go fast go alone, if you want to go far go together. Bij CIGRE gaan we samen, dat vind ik mooi. Ik wil dan ook iedereen heel hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage aan het kennisnetwerk van CIGRE. In Nederland hebben we ruim 300 leden en 27 collectieve bedrijfsleden, sponsoren en kennisinstellingen, en laten we ons gelden qua aantal papers dat gepresenteerd wordt tijdens CIGRE Parijs. Alleen door samenwerking tussen het bestuur, leden, sponsoren, studiecomité-voorzitters en -secretarissen, en het Next Generation Network kunnen we onze kennis vergroten en verspreiden. Dat kun je op deze schaal niet in je eentje, you have to go together.”

Nieuwe strategie
“CIGRE Parijs heeft een nieuwe strategie aangekondigd. Een strategie die aangepast is aan de dynamische veranderingen die het klimaatakkoord met zich meebrengt en de impact daarvan op het power system. CO2-reductie is de grote drijfveer achter de veranderingen en bepalend voor de aanpassingen in de strategie van CIGRE. Er zijn concrete afspraken gemaakt over duurzame energie die op/via ons power system aangesloten, getransporteerd en gedistribueerd moet worden. Er is opslag van energie nodig en real-time inzicht in demand respons en de load van de assets. Dus zoeken we naar samenwerking met de “nieuwe toetreders” – wind, zon, waterstof en digitalisering – en ook eindgebruikers, want consumers worden meer en meer prosumers.
Daarnaast streven we binnen CIGRE naar meer diversiteit ofwel meer vrouwen en meer young professionals. Zij moeten in de bestaande organisatie een grotere rol krijgen. Op internationaal niveau zie je dat al terug, op nationaal niveau zijn daar nog stappen in te zetten.

En nu concreet
“Hoe ik samen met het bestuur een en ander binnen CIGRE Nederland ga oppakken? Allereerst door ervoor te zorgen dat onze financiële basis verder versterkt wordt. Wessel Bakker, de vorige voorzitter van CIGRE Nederland, heeft veel gedaan om de financiële basis gezond te maken en de stolp van CIGRE Nederland af te halen door vrouwen en young professionals binnen CIGRE ruimte te geven. Daarvoor wil ik hem heel hartelijk danken. Aan mij en het bestuur de taak om ons, naast het verder versterken van de financiële basis, ook te richten op de nieuwe strategie. We zijn daarvoor op zoek naar nieuwe ‘powered by’ sponsoren, met name ook uit de sectoren wind- en zonne-energie, waterstof en digitalisering.
Daarnaast gaan we nog meer de samenwerking met onze CIGRE buurlanden opzoeken. Daar zijn al stappen in gezet, maar dat gaan we verder uitbouwen. We zetten ook in op meer samenwerking tussen de verschillende studiecomités, bijv. door te ondersteunen in het organiseren van gecombineerde themadagen. Voordeel daarvan is dat we zo spaarzamer met de tijd van onze leden omgaan. Nieuw is dat we ook bij het jaarlijkse seminar willen uitproberen hoe we kunnen samenwerken met andere verenigingen en instanties die actief zijn op vergelijkbare thema’s. Door deze samenwerking met andere sectoren kunnen we ieders volle agenda ook weer wat ontzien. Niet nieuw, maar iets waar we zeker mee doorgaan, is de zeer populaire en goed bezochte Hollandse avond tijdens het tweejaarlijkse CIGRE Parijs congres. Die avond, daar zijn we echt uniek in.”

Women in Energy
“Het Women in Energy netwerk zet zich ervoor in om vrouwen binnen CIGRE meer zichtbaar te maken en ze meer te integreren in alle organen ervan. We hebben al vrouwen in het bestuur, maar in de studiecomités zijn nog stappen te zetten. Nederland is een klein land en vergeleken met het buitenland hebben we niet zoveel vrouwelijke ingenieurs, en daarvan werken er nog minder in power systems. Die vrouwen kennen elkaar vaak al. Daarom heb ik in mijn rol van voorzitter van Women in Energy in Nederland samenwerking gezocht met Women in Energy netwerken in Duitsland en het VK om de Nederlandse vrouwelijke ingenieurs zichtbaarder te maken. Zoals we dat gedaan hebben in het webinar ‘Collaboration in the North Sea powerhouse’. Dat ga ik ook doen bij het webinar ‘Collaboration on energy transition across boundaries’ op 13 juni 2024. Daarbij zijn ook Turkije, Denemarken, Kosovo, Italië en nog veel meer landen betrokken. Vanuit verschillende sectoren zullen vrouwen toelichten wat in hun land de status en uitdagingen zijn op het gebied van zon, wind, waterstof, duurzaamheid en klimaat, sectorintegratie, prosumers en digitalisering. Het is heel inspirerend om te zien welke vormen van samenwerking er in andere landen zijn.
Mocht er bij zowel mannen als vrouwen uit voornoemde sectoren, interesse zijn om in Nederland verder vorm te geven aan dit netwerk, dan nodig ik ze van harte uit om met mij contact op te nemen.”

Next Generation Network
Het Next Generation Network is gericht op studenten aan technische universiteiten en hogescholen, en op starters tot 35 jaar. Het is een bruisend, heel leuk en ook belangrijk netwerk dat tevens de diversiteit in leeftijd vergroot. Het is belangrijk dat we naar onze young professionals luisteren, want ze brengen andere ideeën en inzichten. Daarom organiseren we matchmaking events met onze studiecomité-voorzitters en -secretarissen om te bepalen in welke werkgroepen de bijdrage van onze young professionals een win-win is voor beide partijen.
Omdat het netwerk op persoonlijke ontwikkeling is gericht, worden voor de young professionals studiereizen georganiseerd en krijgen ze de kans om een showcase in te dienen en deze te presenteren tijdens CIGRE Parijs. Door onderdeel te zijn van dit netwerk geven young professionals zichzelf een goede start om met de juiste experts in de sector te connecten. Op internationaal niveau worden als onderdeel van de nieuwe strategie, nu ook stappen gezet om young professionals in het technisch comité te integreren.”

Dank
“Ik realiseer me dat ik niet iedereen bij naam kan noemen om te bedanken, dan wordt het een boekwerk, maar drie mensen wil ik graag nog noemen. Harish Krishnappa, voormalig voorzitter van het Next Generation Network, voor zijn inzet om het netwerk naar het next level te brengen. Onze secretaris Robert-Jan de Bes die een impuls heeft gegeven aan de strategische visie en missie van CIGRE Nederland en het financieringsmodel. En Michelle Brouwhuis die met zoveel energie onze backoffice bemant en onze events managet. Veel dank daarvoor. Daarnaast een hartelijk welkom aan onze nieuwe vicevoorzitter Stefan Evers.”

Nieuw Voorzitter en Vice-Voorzitter CIGRE Nederland

Beste Leden van CIGRE Nederland,

Graag informeer ik jullie over enkele wisselingen in het Dagelijks Bestuur van CIGRE Nederland alsmede een wisseling in het Nederlands Nationaal Comité.

Vertrek voorzitter Wessel Bakker

Korte tijd geleden heeft Wessel Bakker aangegeven te stoppen als voorzitter van CIGRE Nederland. In de afgelopen 10 jaar heeft hij zich in deze rol ingezet voor de stichting en in het bijzonder voor de kennisontwikkeling en – deling met en tussen de aan CIGRE verbonden professionals, bedrijven en instituten in Nederland en daarbuiten. Jonge professionals en vrouwelijk leiderschap lagen Wessel na aan het hart, wat ook blijkt uit de integratie van NGN- en WiE-professionals in bestuursfuncties in het Nederlandse NC. Hij – en wij – zijn trots op wat is bereikt met een sterk bestuursteam, studiecie voorzitters, NNC leden en werkgroepen.

We zijn hem zeer erkentelijk en dankbaar daarvoor en respecteren natuurlijk zijn besluit.

In de vergadering van het Nederlands Nationaal Comité (NNC) op 17 januari jongstleden is gesproken over de invulling van de functies binnen het Dagelijks Bestuur (DB).

Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter

We zijn verheugd te kunnen melden dat Diana van den Heuvel, onze huidige vicevoorzitter, per 1 maart 2024 de voorzittershamer overneemt. Diana is sinds eind 2018 lid van het DB en heeft mede de basis gelegd voor meer internationale samenwerking van CIGRE Nederland met andere Nationale Comités van bijvoorbeeld België en het Verenigd Koninkrijk. Ook binnen het WiE-netwerk is zij zeer actief.

Tevens zijn we blij te kunnen melden dat het NNC heeft ingestemd met het toetreden van Stefan Evers tot het DB in de rol van vicevoorzitter; ook per 1 maart. Stefan is operationeel leidinggevende bij DNV en verantwoordelijk voor Power Grids in Nederland en de rest van Noord Europa. Hij is sinds 2007 werkzaam bij DNV en beschikt over ruime ervaring in managen van kennisintensieve organisaties, diensten en innovaties in de energiesector.

Tijdens de Hollandse Avond in Parijs op 26 augustus is er gelegenheid om Wessel de hand te drukken en tevens met Stefan Evers kennis te maken.

Wisseling in het NNC

Met instemming van het NNC heeft Prof. Dr. Peter Palensky (TU Delft) per 17 januari zijn positie in het NNC overgedragen aan Prof. Dr. Ir. Marjan Popov. We bedanken Peter zeer voor zijn inzet voor CIGRE en haar activiteiten alsmede scherpe visie, energieke opbouwende bijdrage en goede gevoel voor humor.

Marjan heten wij uiteraard van harte welkom. Hij is Hoogleraar aan de TU Delft op het vakgebied Protection of Sustainable Electrical Power Systems. Zijn kennis en inzichten bieden een goede aanvulling binnen het NNC. We zien dan ook uit naar een plezierige samenwerking.

Aan de slag met het CIGRE Strategic Plan – Horizon 2030

Met het vernieuwde bestuursteam gaan we aan de slag met de implementatie van het CIGRE Strategisch Plan – editie 2023 – met een horizon tot 2030. Naast het power system krijgen ook aanpalende ontwikkelingen als zon, wind,  waterstof en nucleair meer focus. Dit willen we in CIGRE Nederland op gaan pakken, o.a. door het organiseren van symposia/events op dit vlak.

Verder is in het CIGRE beleid expliciet aandacht voor het verkrijgen van meer diversiteit en verjonging in NGN en de gehele organisatie.

Daarnaast werkt het bestuur verder aan verdere versteviging van de financiële basis, wat tijd vergt maar wel nodig is om onze doelen ook in de toekomst te kunnen blijven verwezenlijken.

Dit alles kan alleen dankzij de support en grote betrokkenheid bij CIGRE Nederland van onze (collectieve) leden en sponsoren. Dat maakt dat we het goede werk kunnen doen. Het nieuwe bestuur hoopt van harte dat we ook de komende jaren op alle schouders mogen blijven steunen.

Met vriendelijke groeten,

Stichting CIGRE Nederland

Robert-Jan de Bes
Secretaris | Penningmeester

CIRED Workshop “Increasing Distribution Network Hosting Capacity”

Join the electricity distribution community for one of CIRED’s focused Workshops. The 2024 Vienna Workshop will focus on increasing distribution network capacity.

On 19-20 June 2024 in Austria, CIRED will be hosting a workshop Increasing Distribution Network Hosting Capacity”

Call for Paper-deadline on 8 December 2023.

See for more information: CIRED 2024 Vienna, Austria | 19 – 20 June 2024

Themadag B5 PAC met IMPACT – Protection, & Automation & Control

Op donderdag 14 april, tijdens de LIVE CIGRE B5 themadag, bespraken we samen met meer dan 70 energieprofessionals het thema “PAC met IMPACT’ dat ging hoe we de kennis over PAC (Protection, Automation & Control) borgen, optimaal gebruiken en toepassen.

Onder leiding van dagvoorzitter Frank Baldinger werden er inzichten gedeeld over de integrale infrastructuurverkenning II3050, hoe mensen en innovaties de energietransitie kunnen versnellen en hoe een defensie leverancier  de informatietechnologie uitdaging van de toekomst aanpakt. De keynote presentaties werden gegeven door: 

 • Arjan van Voorden | Stedin Netbeheer
 • Martha van den Hengel | Alliander
 • Rene van Hees | Thales

Dat het onderwerp zeer actueel is bleek wel uit de interessante gesprekken en interacties tijdens de workshops van Enexis, Qirion, Siemens, Stedin Netbeheer en TenneT.

CIGRE Future Grid Acceleration – 8 of March 2022

On Tuesday 8 of March we discussed together with Timo Kiiveri (Fingrid), Daan Schut (Alliander), Andreas Lukaschik and Christoph Kandlbinder-Paret (TenneT TSO GmbH) and our moderator Peter Palensky (TU Delft) the opportunities and challenges that arise with the transformation to a future proof grid.

Link to Webinar: https://vimeo.com/685955734.

Presentations:

Next Generation Showcase 2022

The CIGRE Paris Session is one of the main international events in the electric power industry, bringing worldwide experts together to discuss the challenges and future of the industry. The next CIGRE Paris session will be held in August 2022. The Next Generation Network (NGN) Showcase is a great opportunity for students and young professionals to attend this event, present their work to leading experts from all around the world, and expand their professional network.

Selected candidates will receive the following:

 • 10-minute presentation slot at discussion session in Paris, for the respective Study Committee
 • Space at the poster session in Paris, for the respective Study Committee
 • Paper published and included in the 2022 Paris Session Proceedings
 • Free 2022 Paris Session Registration for the entire event
 • Support from CIGRE Netherlands for travel/accommodation costs, if applicable

The CIGRE NGN Netherlands is happy to invite NGN members to apply for the upcoming 2022 Session to Aleksandar Boricic A.Boricic@tudelft.nl & Castelo de Oliveira, Tiago  t.e.castelo.de.oliveira@tue.nl by the 24th of November 2021.

The candidates are kindly asked to provide the following documents and information:

 • A full paper prepared by the candidate (max. 10 pages) based on the template from this link
 • Presentation draft, based on the template from this link
 • Your name, age, university/faculty or company, and contact information

The paper needs to align with one of the 16 CIGRE Study Committees. It will be scored on technical content, relevance to the selected study committee and presentation of the material (structure, figures, etc.). More details regarding the study committees and preferential topics can be found via this link.

*You must be a CIGRE NL NGN member to apply. To join CIGRE NL NGN, follow this link

**Note: the final decision over whether a presenter can have a slot at the Paris Session will remain with the respective Study Committee chair.

***For any further questions, you may contact a.boricic@tudelft.nl

CIGRE Session 2022


Complimenten aan de schrijvers! Tijdens de CIGRE Session 2022 worden 23 ingediende papers van Stichting CIGRE Nederland gepresenteerd.

GroupTitleAuthors
A3Recent HVDC Circuit Breaker Development and TestingN. A. BELDA, R. P. P. SMEETS, H. ITO, S. TOKOYODA, T. INAGAKI , S. NEE, T. MODEER , S. MEBREHATU, A. HASSANPOOR , C. PLET
B1Failure root cause analysis and prevention of subsea cable failures in a joint industry project (JIP CALM)T.P. Du Plessis, D. Saha, M. Kavian, F.H. de Wild, P.C.J.M. v.d. Wielen, N. Bruinsma, A.P. Luijendijk, T.J. Roetert, N.G. Jacobsen, F. J. Savenije, E. Wiggelinkhuizen, J. Jayakumar, M. J. Van der Hoek, H. de Bruin
B1Practical experience and modelling of the corrosion behaviour of the Aluminium metallic cable sheathRoy Zuijderduin, Ranjan Bhuyan, Jacco Smit, Ralph Bosch, Hans Bastings, Jos van Rossum
B2Full Scale Test of the 400 kV double circuit pylons (Wintrack type III)J. Spithoven, J. Verduijn, M.R. Shah Mohammadi, T.J. Ploeg, E. Platenkamp
B2How to increase Resilience by assessment based on study case 400 kV Overhead Line Stevin – Horta in BelgiumP. SMET; B. RISSE, T.J. PLOEG, E. PLATENKAMP
B2Safe Management of Work in High-Voltage Overhead Lines in The NetherlandsJ.R. MEIJERS . S. GELDERBLOM
B5Testing and Analyzing of Distance Protection of a Realistic Offshore Wind Farm Transmission SystemKASPER DE KORTE, GERWIN VAN DIJK, YILMAZ YELGIN,
JOSE CHAVEZ & MARJAN POPOV
B5System accuracy evaluation of metering application based on optical current Low Power Instrument Transformers (LPIT) and IEC 61850 SV static energy metersTANNEMAAT, E. SCHENKEL, G. RIETVELD, A. GALLASTEGI, M. ACHTERKAMP
C1Compatibility & interoperability framework to facilitate the step-wise organic development of multi-terminal HVDC gridsC.A. PLET, D. VAN HERTEM, C. BRANTL, M. WANG, H. EVANS, J.N. MOORE, C.T. NIEUWENHOUT, A. ARMENI
C1The Gridmaster-toolbox, a step towards a new infrastructure investment paradigmCALON, R., COUWENBERG, S. P., KWAKKEL, J., NIKOLIC, I., STERINGA, J. J., VALIES, M. G.
VAN BLIJSWIJK, M., VAN DINTHER, J. WURTH, T.
GroupTitleAuthors
C2Synchrophasor-based Applications to Enhance Electrical System Performance in the NetherlandsM. POPOV, N. KUMAR, A. BORICIC, J. RUEDA, M. TEALANE, I. TYURYUKANOV, M. NAGLIC, A. JONGEPIER, E. WIERENGA, M. VAN RIET, O. BAGLAYBTER, D. KLAAR
C2Developing a configurable Inverter Based FFR solution and field testing on a grid-connected storage assetV.N. SEWDIEN, J. KLUNDER, D. BECKER HOFF
C2Potential and challenges of AI-powered decision support
for short-term system operations
J.P. Viebahn, M. Naglic ,A. Marot, B. Donnot , S.H. Tindemans
C2Transition to a new regional coordination frameworkD. WEIß, U. ZIMMERMANN, J.-F. GAHUNGU, J. VAN ROOST, J. MØLLER BIRKEBÆK, T. KAPETANOVIC, R. PAPROCKI , D. KLAAR
C2State Estimation in Medium Voltage Distribution Networks using Pseudo-MeasurementsN SAI SUPRABHATH, ANTON ISHCHENKO, SIMON TINDEMANS, PETER PALENSKY
C4Integration of Photovoltaic (PV) plants into the railway electricity network of the Netherlands: Impact on the operation of the railway network and grid code compliance assessment.M. POIKILIDIS, R. HEUCKELBACH, T. PLOEG, F. TEN HARVE, G. OLDE MONNIKHOF
C4Impacts of Energy Transition on Voltage Dips in Future Networks: An Analysis for the Dutch GridR. Torkzadeh, J. B. M. van Waes, G. Mulder, V. Ćuk1, J. F. G. Cobben
C4Analysis of measurements and calculations on tower footing impedances in transmission linesI. TANNEMAAT, C.S. ENGELBRECHT, B. KÜCHLER
C4Sympathetic Interaction Phenomena in an AC Offshore Grid: An Investigation Analysis of a C-Type Harmonic Filter Trip Incident & Lessons LearnedK. VELITSIKAKIS, M. LIMPENS, M. KRANSSE, C. ENGELBRECHT
C5Are imbalance price incentives to Balance Responsible Parties effective in a system with higher volatile RES integration?F. Nobel, M. Fransen
D2A Blueprint for Cyber Security of Brownfield Substations in Power Systems using IEC 62443Vetrivel S. Rajkumar, Shyam Musunuri, Alexandru Stefanov, Siem Bruijns,
Johan de Wit, Danny Klaar, Amadou Louh, Arnaud Thoen, Peter Palensky
D2Seamless extension of fibre optical IP/MPLS network with 5G technology Releases allowing Business service segregation, Precision time synchronization and Critical teleprotection services in Utility distribution networksAmadou Louh, Shuang Zhang, Andrej Goerbing, Joey Godefrooi, Andreas Jahr