Diana van den Heuvel, nieuwe voorzitter van CIGRE Nederland

You have to go together
“CIGRE staat voor mij voor samenwerking en het transparant en unbiased delen van kennis over power systems, met als uiteindelijke doel maatschappelijke vooruitgang en verbetering. Daarom is CIGRE belangrijk voor mij en wil ik eraan bijdragen.” Aan het woord is Diana van den Heuvel, de nieuwe voorzitter van CIGRE Nederland. We praten met haar over het doel van CIGRE, de nieuwe strategie, Women in Energy en het Next Generation Network.

Het doel
“Het power system is dé sleutel tot vooruitgang. In ons deel van de wereld zijn we verwend, we weten niet meer hoe het is om zonder elektriciteit te leven. Als het beste wereldwijde kennisnetwerk van experts in power systems heeft CIGRE meer dan 900 technische brochures en 12.000 papers toegankelijk gemaakt. Het is unbiased kennis, een resultaat van de samenwerking tussen zowel profit- als non-profitorganisaties. Op deze manier vergroten we de kennis over power systems, verbeteren we het power system en verspreiden we de kennis naar andere delen van de wereld. Zo creëren we een betere wereld en dat is het uiteindelijke doel.”

Samenwerken
“Mijn slogan is: if you want to go fast go alone, if you want to go far go together. Bij CIGRE gaan we samen, dat vind ik mooi. Ik wil dan ook iedereen heel hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage aan het kennisnetwerk van CIGRE. In Nederland hebben we ruim 300 leden en 27 collectieve bedrijfsleden, sponsoren en kennisinstellingen, en laten we ons gelden qua aantal papers dat gepresenteerd wordt tijdens CIGRE Parijs. Alleen door samenwerking tussen het bestuur, leden, sponsoren, studiecomité-voorzitters en -secretarissen, en het Next Generation Network kunnen we onze kennis vergroten en verspreiden. Dat kun je op deze schaal niet in je eentje, you have to go together.”

Nieuwe strategie
“CIGRE Parijs heeft een nieuwe strategie aangekondigd. Een strategie die aangepast is aan de dynamische veranderingen die het klimaatakkoord met zich meebrengt en de impact daarvan op het power system. CO2-reductie is de grote drijfveer achter de veranderingen en bepalend voor de aanpassingen in de strategie van CIGRE. Er zijn concrete afspraken gemaakt over duurzame energie die op/via ons power system aangesloten, getransporteerd en gedistribueerd moet worden. Er is opslag van energie nodig en real-time inzicht in demand respons en de load van de assets. Dus zoeken we naar samenwerking met de “nieuwe toetreders” – wind, zon, waterstof en digitalisering – en ook eindgebruikers, want consumers worden meer en meer prosumers.
Daarnaast streven we binnen CIGRE naar meer diversiteit ofwel meer vrouwen en meer young professionals. Zij moeten in de bestaande organisatie een grotere rol krijgen. Op internationaal niveau zie je dat al terug, op nationaal niveau zijn daar nog stappen in te zetten.

En nu concreet
“Hoe ik samen met het bestuur een en ander binnen CIGRE Nederland ga oppakken? Allereerst door ervoor te zorgen dat onze financiële basis verder versterkt wordt. Wessel Bakker, de vorige voorzitter van CIGRE Nederland, heeft veel gedaan om de financiële basis gezond te maken en de stolp van CIGRE Nederland af te halen door vrouwen en young professionals binnen CIGRE ruimte te geven. Daarvoor wil ik hem heel hartelijk danken. Aan mij en het bestuur de taak om ons, naast het verder versterken van de financiële basis, ook te richten op de nieuwe strategie. We zijn daarvoor op zoek naar nieuwe ‘powered by’ sponsoren, met name ook uit de sectoren wind- en zonne-energie, waterstof en digitalisering.
Daarnaast gaan we nog meer de samenwerking met onze CIGRE buurlanden opzoeken. Daar zijn al stappen in gezet, maar dat gaan we verder uitbouwen. We zetten ook in op meer samenwerking tussen de verschillende studiecomités, bijv. door te ondersteunen in het organiseren van gecombineerde themadagen. Voordeel daarvan is dat we zo spaarzamer met de tijd van onze leden omgaan. Nieuw is dat we ook bij het jaarlijkse seminar willen uitproberen hoe we kunnen samenwerken met andere verenigingen en instanties die actief zijn op vergelijkbare thema’s. Door deze samenwerking met andere sectoren kunnen we ieders volle agenda ook weer wat ontzien. Niet nieuw, maar iets waar we zeker mee doorgaan, is de zeer populaire en goed bezochte Hollandse avond tijdens het tweejaarlijkse CIGRE Parijs congres. Die avond, daar zijn we echt uniek in.”

Women in Energy
“Het Women in Energy netwerk zet zich ervoor in om vrouwen binnen CIGRE meer zichtbaar te maken en ze meer te integreren in alle organen ervan. We hebben al vrouwen in het bestuur, maar in de studiecomités zijn nog stappen te zetten. Nederland is een klein land en vergeleken met het buitenland hebben we niet zoveel vrouwelijke ingenieurs, en daarvan werken er nog minder in power systems. Die vrouwen kennen elkaar vaak al. Daarom heb ik in mijn rol van voorzitter van Women in Energy in Nederland samenwerking gezocht met Women in Energy netwerken in Duitsland en het VK om de Nederlandse vrouwelijke ingenieurs zichtbaarder te maken. Zoals we dat gedaan hebben in het webinar ‘Collaboration in the North Sea powerhouse’. Dat ga ik ook doen bij het webinar ‘Collaboration on energy transition across boundaries’ op 13 juni 2024. Daarbij zijn ook Turkije, Denemarken, Kosovo, Italië en nog veel meer landen betrokken. Vanuit verschillende sectoren zullen vrouwen toelichten wat in hun land de status en uitdagingen zijn op het gebied van zon, wind, waterstof, duurzaamheid en klimaat, sectorintegratie, prosumers en digitalisering. Het is heel inspirerend om te zien welke vormen van samenwerking er in andere landen zijn.
Mocht er bij zowel mannen als vrouwen uit voornoemde sectoren, interesse zijn om in Nederland verder vorm te geven aan dit netwerk, dan nodig ik ze van harte uit om met mij contact op te nemen.”

Next Generation Network
Het Next Generation Network is gericht op studenten aan technische universiteiten en hogescholen, en op starters tot 35 jaar. Het is een bruisend, heel leuk en ook belangrijk netwerk dat tevens de diversiteit in leeftijd vergroot. Het is belangrijk dat we naar onze young professionals luisteren, want ze brengen andere ideeën en inzichten. Daarom organiseren we matchmaking events met onze studiecomité-voorzitters en -secretarissen om te bepalen in welke werkgroepen de bijdrage van onze young professionals een win-win is voor beide partijen.
Omdat het netwerk op persoonlijke ontwikkeling is gericht, worden voor de young professionals studiereizen georganiseerd en krijgen ze de kans om een showcase in te dienen en deze te presenteren tijdens CIGRE Parijs. Door onderdeel te zijn van dit netwerk geven young professionals zichzelf een goede start om met de juiste experts in de sector te connecten. Op internationaal niveau worden als onderdeel van de nieuwe strategie, nu ook stappen gezet om young professionals in het technisch comité te integreren.”

Dank
“Ik realiseer me dat ik niet iedereen bij naam kan noemen om te bedanken, dan wordt het een boekwerk, maar drie mensen wil ik graag nog noemen. Harish Krishnappa, voormalig voorzitter van het Next Generation Network, voor zijn inzet om het netwerk naar het next level te brengen. Onze secretaris Robert-Jan de Bes die een impuls heeft gegeven aan de strategische visie en missie van CIGRE Nederland en het financieringsmodel. En Michelle Brouwhuis die met zoveel energie onze backoffice bemant en onze events managet. Veel dank daarvoor. Daarnaast een hartelijk welkom aan onze nieuwe vicevoorzitter Stefan Evers.”