Selectie van onderwerpen en papers

 

Keuze van de preferentiële onderwerpen "preferential subjects"

Bij de eerste vergadering van het Technisch Comité na een "sessie", kunnen de Studie comités hun gekozen preferentiële onderwerpen naar voren brengen voor de volgende zitting, evenals suggesties voor de andere bijeenkomsten, zoals panels en workshops. Wanneer de keuze van de preferentiële onderwerpen is afgerond door het Technisch Comité wordt de "Call for Papers" opgesteld en verspreid onder de Nationale Comités en de leden van CIGRE en gepubliceerd op de CIGRE website.

 

Selectie van papers

Een voorstel voor een paper moet betrekking hebben op een van de preferentiële onderwerpen, om zo een te algemene discussie te vermijden.

Onderhoudskast ParijsPapers moeten bijdragen aan de technische vooruitgang en de inhoud van de reeds bestaande literatuur mag niet worden geciteerd wordt. Zij moeten van belang zijn bij een breed internationaal publiek en zich niet bezig met louter lokale
onderwerpen. Auteurs moeten natuurlijk onthouden van elke vorm van commerciële reclame.

De eerste auteur van een paper moet lid zijn van CIGRE, individueel lid of vertegenwoordiger van een collectief lid, co-auteurs kunnen niet-leden zijn. In het geval van documenten opgesteld door een aantal co-auteurs, moet de naam van de leidende auteur duidelijk worden aangegeven.

De selectie is gebaseerd op de samenvatting, maar een volledige paper kan nog worden afgewezen als zij wordt beoordeeld alm zijne van slechte kwaliteit, in welk geval de motivering voor de afwijzing wordt geleverd. De papers zijn eigendom van CIGRE (copyright CIGRE).

 

Papers via vier kanalen

De geselecteerde papers kunnen via vier kanalen worden ingebracht:

 

  • Nationaal Comité: Nationale Comités kunnen een bepaald aantal papers naar voren brengen onder hun Nationaal Comité Allocatie (NCA).


Het aantal papers toegewezen aan een nationale comités wordt herzien om het andere jaar, op basis van het Nationaal Comité lidmaatschap van over de 2 voorgaande jaren. Nationale Comités zijn verantwoordelijk voor de keuze van de papers die ze wensen te presenteren, ze moeten toezien om hun hoge kwaliteit en naleving van de preferentiële onderwerpen.

De samenvattingen van de papers voorgesteld onder de NMA worden verzonden door de Nationale Comités aan het Centraal Office. Deze samenvattingen worden vervolgens onderzocht door de voorzitters van de Studiecomités die nagaan of zij binnen de scope van de preferentiële onderwerpen liggen.

 

  • Aanvullende Allocatie: Nationale Comités kunnen kiezen om een aantal papers naar voren te brengen,naast hun NCA, in de Aanvullend Allocatie (AA). Individuele auteursuit landen waar er geen Nationaal Comité actief is kunnen papers via deze weg inbrengen.

 

  • Internationale Allocatie (IA): Bij deze toewijzing zijn papers geschreven door auteurs uit verschillende landen, een duidelijke bijdrage van elk een van de auteurs is nodig.

 

  • Studie Comité Allocatie (SCA): SCS kunnen papers hebben gepubliceerd via andere kanalen: zoals Technische brochures en Electra, slechts in uitzonderlijke gevallen zijn papers voorgesteld op grond van deze toewijzing, het doel ervan is het beschrijven van Studie comité en werkgroep activiteiten.


Mast in de luchtSamenvattingen van papers moet uit minstens 500 woorden te worden bestaan en de verwijzing naar de preferentiële onderwerpen dient duidelijk te worden aangegeven. Termijn voor ontvangst van samenvattingen op het Centraal Office wordt gegeven in de "Call for Papers", maar is meestal half mei van het oneven jaar.


Na het selectieproces worden de auteurs op de hoogte gesteld van de aanvaarding of niet aanvaarding van hun paper door het Centraal Office, met een kopie aan het Nationaal Comité, en krijgen informatie voor de voorbereiding van de papers alsmede de uiterste datum waarna papers zullen worden afgewezen.

Alle papers moeten worden gezonden aan de CIGRE Centraal Office die hen zal doen toekomen aan de relevante voorzitters en Special Reporters.